header

_/
_
בית דין לדיני ממונות

"ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם" – מכאן למדו חכמים את חובת הפנייה לבית דין הדן על פי תורה.
בעקבות שינויים החלים במבנה המשפחה בישראל נאלצה ההלכה להתמודד עם מגמות שונות התופסות מקום בבתי המשפט האזרחיים.

אחד הנושאים המרכיב את פסיפס שלום הבית הוא הנושא הכלכלי, חלוקת הנטל הכלכלי בין ההורים.

הבעל מתחייב בכתובה "ואנא אפלח ואוקיר ואזון ואפרנס וכו'            כמו כן חוב האב לזון את ילדיו.
ומקור הדין בגמרא בכתובות נח ע"ב מובא כי חז"ל תקנו כי השתכרותה של האשה שייכת לבעלה וזאת כיוון שעל הבעל מוטלת החובה לפרנס את אשתו. והטעם לתקנה הוא משום "איבה" דהיינו שאם האשה תשמור את הכנסותיה לעצמה בעוד שחובת מזונותיה תיפול רק על הבעל והוא הדבר למתח וריב בין בני הזוג. (מאידך יכולה אשה לומר איני ניזונית ואיני עושה כיוון שתקנת חז"ל באה להיטיב עם האשה ולא להשית עליה חובה).

האם ניתן לחייב מבחינה הלכתית אשה למצוא עבודה ולשאת בנטל הפרנסה בין בזמן הנישואים ובין בעת פירוק הבית .ר"ל.

לענ"ד גם הפסקה ההלכתית משתנה כיוון שעל – הדיין להביא בחשבון את החובות הזכויות והאיזונים הנדרשים לקיים מערכת יציבה של חיי הנישואין.

עוד נושאים הנידונים בבית הדין

בפני בית-הדין נערכים דיונים בתחומים שונים:
  • עובדים ומעבידים
  • שכירות
  • תיווך
  • נזקים
  • הפרת חוזים ועוד
משך הדיונים בבית – הדין קצר ופסק הדין ניתן בתוך מספר שבועות. כידוע ההלכה מחייבת לפנות בכל דיון משפטי לבית דין הדן על-פי התורה. כל מי שנזקק לדיון כזה מוזמן בזאת להתדיין בפני בית – הדין לדיני ממונות
"ואשיבה שופטיך כבראשונה...
אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה"
 
בית הוראה
על מנת לאפשר לציבור נגישות לפתרון בעיות הלכתיות יומיומיות, יוקם בית הוראה מרכזי בראשות רב העיר,
 
בבית ההוראה, ממנו תצא תורה והלכה, לכל תושבי העיר, ישמשו בעלי השכלה ותלמידי חכמים, אשר עירנו גבעת שמואל נתברכה בהם.
 ניתן להתקשר לבית ההוראה בכל שאלה הלכתית. גם בשאלות Pre Rulling
 
 
 איך זה מתבטא בדוחות הכספיים

חזרה לתפריט הראשי
  
אם ברצונך להגיב
 
ניתוח דוחות כספיים של המועצה האנטי דתית גבעת שמואל
 
כיצד מוליכים שולל את המבקר הפנימי בעיריית גבעת שמואל
 
לקבלת דוחות כספיים המלאים של המועצה האנטי דתית
 
אודות הרב אברהם משיח, רו"ח
 
חזרה לראש הדף