header
ארבע אבות- עם יוסף חיים בן 10
 
ג אתולדה דשן מאי
 
ג ב ושמואל
 
ג ב רב מאי טעמה
 
ד א בחז רב
 
 ד א ולאו קל וחומר
 
ד א רב אושענה
 
ד ב ורב חייא ארבע אבות
 
ד ב ורבי אושעיא ארבע אבות
 
ד ב ושמואל מתל ט
 
ד ב תני רב חיא
 
ד ב תני רב חייא ארבע אבות
 
 ד ב תני רב חייא
 
דא רב מתל ט
 
ה א עדים זוממין
 
ה א בשלמא לתנא דידן
 
ה א לא ברירת הרי השור
 
ה א לימא קסבר רב חיא
 
ה א מיטמא והנסך
 
ה א עדים זוממין דממונא היא
 
ה א עדים
 
ה ב ולא זה זה שושוקם
 
 ו א הצד השווה שבהן
 
ו א הצד השווה
 
ו א רבי אצא
 
ו ב, מדוע, אם אמר ר ר אחא
 
ו ב, מדוע, אם אמר רב אחא
 
ו ב וכשהיזיק חב המזיק
 
ו ב לשלם תשלומי
 
 ו ב תר מיטב שדהו
 
ט ב ולרבי של יוחנן יוחנן
 
טו א קמות שורו
 
ג א אמר מר ושלח זו הרגל
 
טו ב והא דאמרת פלגא
 
 טז ב משנה שעת ביצוע מה בין תם וכו '
 
טו ב חמישה תמין
 
טו ב במות שורי
 
טו א תש' מה בין תם למועד
 
 טו א מה בין תם למועד
 טו א וצריכא
 י ב אמר רב כהנא
 טו א ווצריכא
 טו א והנשים ביכלל הנזק
 ט ב ותנו רבנן
טו ב תא שמע כל המשלם
 
ט ב כל שחבתי
ט ב רבי של יוחנן יוחנן
ט ב תנו רבנן
 
טו ב תש 'המשלם כל
 
טו א הניזק והמזיק בתשלומין
 
טו א הניזק וכו
 
י א תנו רבנן
 
טו ב זה בבכלל
 
י ב אל רב כהנא
 
' ב המזיק והניזק טו בתשלומין
 
ג אאמר מר ושלח זו הרגל
 
ג א תולדת דשן
 
 ג א תולדת דשן ומאי
 
ג א תולדה דשן מאי
 
ג א לאאמר
 
ג א ולא
 
י ב אל רב כהנא לרב
 
ג א המבעה וההבער
 
ג א אמר מר ובער זו השן
 
ג א המב עה וההבער
 
ג א תולדת דשן מאי הוא
 
ג א תולדת דשן
 
טו א ואנשים
 
ב מישנה
 
ב ב תולדות קרן
 
ב ב שן ורגלהיכא כתיבים
 
ב ב רש מאי שנא
 

ב ב נשוכה תולדת דשן היא

 
י ב אל רבא
 
 
 י ב והאיכה
 
 
י ב אל רב כענא לרב
 
י א המני רב יהודה היא
 
 י א וותנו רבנן
 
יא ב ואמר וכולה
 
י ב מתקיף לה רב פפא
 
י ב לימה פחת נבילה
 
י ב מתקיף ליה רב פפא
 
י ב לימא פחת נבלה
 
י ב מתקיף לה רבי פפא
 
י ב ליימא פחת נבילה וכו
 
 
יא ב ואמר הוא לה האחים שחלקו
 
 
י ב סוף סוף מתניתא
 
יב א והתניא המחזיק קרקאות
 
יא ב ואמר אלה
 
יא ב ואמר אליו ר ר אלאזר
 
 י ב פשיטא מהוא דתימא
 
יב א אייכא
 
 
יב א אמר ליה אביי
 
יד ביפני עדים
 
יג ב אמר מר
 
יא ב ואמר לולא
 
 יג ב ורשות הניזק והמזיק
 
יח ב תא שמע דתני רמי
 
יח ב תא שמע דתני
 
יט א בעי מיניה
'טו ב המזיק והניזק בתשלומין
 
טו ב והא דאמרת פלגא
 
טו ב זה בבכלל
 
טו ב חמישה תמין
 
טו ב משנה חמישה תמין
 
טו ב תא שמע כל המשלם
 
טז ב משנה מה בין תם וכו'
 
י א ותנו רבנן
 
י א תנו רבנן
 
י ב  אמר רב כהנא
 
 י ב אל רב כהנא
 
י ב אל רב כהנא לרב
 
י ב חבתי
 
י ב חבתי בתשלומי ניזקו
 
יא א אל אביי וכו
 
יא א אמר ר שמואל
 
יא א אמר שמואל וכו
 
יב א איכא
 
יג ב נכסים שהם של בניי ברית
 
יד ב ביפני בית דין
 
יד ב מתני שום כסף
 
 יד ב שום כסף
 
יט א היתה מבעטת
-------------------------------------- 

ב א הרש 
 
ב א רש 
 ב א הרש 
 
ג א אמר מרושלח זו רגל 
 
י ב חבו בתשלומים ניזק 

 

Ary.7ala
 
IBala Ibטל mix
 
בית הצ בית הצ

יא א אמר שמואל שם וכו 
יא א אמר ר ר שמואל שם 

י ב חב 
 
י א ותן רבנן