header
שאלתו של א.י. לרב אברהם משיח שליט"א. בית כנסת מרכזי בגבעת שמואל
 
בתי תמר בת 1/2 שנה ונמצאת אצל מטפלת. במספר פעמים שהגעתי לקחת את תמר מצאתי ליקויים בעבודתה:
1. הילדה לא הייתה מכוסה במיטה בה ישנה והחלון היה פתוח.
2. הייתה רטובה מקיא.
3. זוחלת על הרצפה החשופה.
4. המטפלת לא מפעילה חימום.
וכל זה בימות החורף. כתוצאה מהטיפול הרשלני הבת חלתה ונאלצנו לאשפז אותה בבית חולים, וכמובן שהיו הוצאות טפול והפסד ימי עבודה.
 
שאלתי היא האם אנו צריכים לשלם לה על עבודתה. האם איננו זכאים לפיצוי על ההוצאות שנגרמו לנו.
 
תשובת הרב אברהם משיח שליט"א בית כנסת המרכזי גבעת שמואל.
 
לכבוד א.י.  בית כנסת המרכזי.
 
ראשית ברצוני לשלוח איחולי החלמה מהירה לתמר הפעוטה.
טיפולה של המטפלת ודאי תפל הוא וטוב שהוצאתם את בתכם תמר מטיפולה.
עם זאת יש לדון האם המטפלת דינה כעובדת המקבלת שכר חדשי או עובדת המקבלת שכר יומי. והאבחנה לכך נעשית עפ"י קריטריונים כדוגמת:
א. האם המטפלת מקבלת שכר על ימי חגים או על ימים בהם הורים לא שלחו את
    הבת למטפלת מסיבות שונות.
ב. מה נהוג באותו איזור בו אתם גרים.
ג. האם יש סיכום מיוחד בין ההורים למטפלת. (תשלום לפי שעות או לפי ימי
    עבודה).
 
אם אכן מתברר כי המטפלת שכירה לחודש הרי שמגיע לה שכרה מושלם דהינו על כל החודש.
ובסוגית הפיצוי, אמנם התרשלותה יכולה לגרום לנזק, מכ"מ הוי נזק בגרמא, שא"א לקבל עליו פיצוי מדין אדם המזיק שכן לא הזיקה בגופה שו"ע חו"מ סימן ת"כ סי"א.
(ולכן אין להביא ראיה  מתשובת החוות יאיר  בדבר משרתת שנתרשלה במלאכת הדלקת האש בתנור ושרפה כלי של בעליה, שדינה שחייבת).
ולכן פטורה המטפלת מתשלום.
 
עד כאן לתשובת הרב אברהם משיח בית כנסת המרכזי גבעת שמואל.