header

_/

_
מערך הכשרות

תיאור מערך הכשרות כיום
הקדמה

חלק ניכר מהציבור היהודי במדינת ישראל מקפיד על צריכת מזון ונותן את אמונו במערך הפיקוח על הכשרות. חשוב מאד להבטיח כי מערך פיקוח על הכשרות יהיה אמין, מקצועי ומועיל

במערך הכשרות בגבעת שמואל יש 7 משגיחים קבועים העובדים במועצה אנטי דתית גבעת שמואל והם אחראים על כשרות המזון שאנו צורכים.

1.יונתן רבי,2.חיים שינפלד,3.טולדנו ידידיה,4.בן משה,5.כלפה פנחס,6.שבתאי ברוך,7.שמואל אזואלוס,

בגבעת שמואל יש כ60 בתי עסק לממכר מזון הדורשים פיקוח כשרותי. כל בתי עסק הים בגדר מוכרי מזון מוגמר ואין מפעלים של חומרי גלם המצריכים ידע מעמיק בנושאי כשרות.

פיצוחים פלאפל, מסעדות, ובתי קפה ומרכולים הם בתי עסק שהפיקוח עליהם הינו פשוט יחסית.
בחשבון פשוט אם יש 60 בתי עסק ו7 משגיחים הרי שכל אחד מהם אמור להיות אחראי על 8-9 בתי עסק.

בפועל :3 משגיחים אחראים בכ 7 בתי עסק כל אחד.
בעוד ש-2 משגיחים אחראים רק על בית עסק אחד.
ואילו 2 משגיחים אחראים על כ20 בתי עסק, כ300% משרה.

ומה יש למבקר המדינה לומר על עיוותים במערך הכשרות?
1. היעדר פיקוח על המשגיחים, כך מתברר, לא מונע מהמועצות הדתיות להעסיק אותם
בהיקף שעות עבודה בלתי סביר שלא ניתן לביצוע. כך, למשל, יש מהם שעובדים 24-20 שעות ביממה במצטבר

"הדבר מעמיד בספק את איכות עבודת המשגיחים", מעיר המבקר. מדובר בעצימת עיניים חמורה ביותר של המועצות הדתיות, העלולה לפגוע ברמת הכשרות ובאמון הציבור במערך הכשרות שהמדינה אמורה להבטיח את קיומו, ואף בהטעיה שלבתי העסק המשלמים בעבור שעות השגחה שלא תמיד מבוצעות בפועל" .

מלבד התנערות המועצה מאחריותה כלפי אנשיהן, מצביע המבקר גם על השלכות נוספות.
לטענתו, התשלום החלקי על שעות ההשגחה " מתאים לכל הצדדים" , שכן הוא מצדיק היעדרות של המשגיח ובכך מאפשר "גמישות ונוחות" לבעל העסק.
התוצאה: השניים שותפים ל"רידוד" רמת הכשרות - על חשבון הציבור ותוך פגיעה באמונו במערכת.
על כך נכתב בדו"ח:
"זהו מצב בלתי נסבל"

2. - פגיעה בצרכן הדתי
בחודשים מרס-ספטמבר 2016 בדק צוות מבקר המדינה את עבודתם של המשרד לשירותי דת, הרבנות הראשית וכמה מועצות דתיות בתחום הכשרות. הדו" ח המתפרסם היום מעורר ספקות בנוגע למסוגלות המערכת להבטיח כי המזון שבפיקוחה אכן מגיע כשר לצרכן שומר המסורת וכי עלויות ההשגחה לא מכבידות לחינם על כלל אזרחי ישראל, הסובלים ממילא מיוקר המחיה.

מדברי דוח המבקר: רק כשליש מהמשגיחים מחזיקים בתעודת הסמכה, שעות העבודה שלהם אינן מוסדרות כך שההשגחה נפגעת, צורת ההעסקה מביאה לניגוד עניינים מובנה- ויש גם גבייה מיותרת, נפוטיזם והדרת נשים: "הדבר מעמיד בספק את איכות עבודת המשגיחים. מדובר בעצימת עיניים חמורה ביותר שלה מועצה הדתית" , קובע דו"ח המבקר.
יחסי תלות בין עובד למעביד במקרה זה יוצרים ניגוד עניינים מובנה אצל המשגיח, כאשר מצד אחד תפקידו הוא לפקח על הכשרות, ולעתים אף לאסור שימוש בסחורה שנפסלה ולגרום הפסדים כלכליים לבעל העסק, ומצד שני מדובר במעסיק שלו שבו תלויה פרנסתו.

אני אברהם משיח רב מוסמך ורואה חשבון מתחייב בזה להשגיח באופן אישי על כל בתי העסק לממכר מזון בגבעת שמואל תוך העסקת משגיח כשרות מקצועי אחד בלבד.
אני מתחייב לערוב באופן אישי על כל בית עסק לממכר מזון בו אני נותן הכשר.

3- עלות הכשרות
מבקר המדינה נותן את הדעת גם ל"תרומת" העלות הכלכלית של השגחת הכשרות ליוקר המחיהבישראל, וקורא להפעיל את המערך הממלכתי בתחום זה לפי שני עקרונות מרכזיים: מצד אחד להבטיח רמה מקצועית גבוהה של הפיקוח, כדי למנוע פגיעה באורח חייו של הציבור המקפיד לצרוך מזון כשר בלבד – ועם זאת להקפיד על כך שתוספת העלות בשל הכשרות תהיה קטנה ככל הניתן.

4. - העסקה ע" י בעל העסק
הבעייתיות ברורה: יחסי תלות בין עובד למעביד במקרה זה יוצרים ניגוד עניינים מובנה אצל המשגיח, כי מצד אחד תפקידו הוא לפקח על הכשרות, ולעתים אף לאסור שימוש בסחורה שנפסלה ולגרום הפסדים כלכליים לבעל העסק, ומצד שני מדובר במעסיק שלו, שבו תלויה פרנסתו. מצב זה עלול להשפיע לרעה על שיקול דעתם של המשגיחים ולפגוע במוטיבציה שלהם לדווח על תקלות.

5.אני מתחייב להוזיל את עלות את עלויות הכשרות באמצעות התייעלות מערכת ההשגחה,(כגון מצלמות במקום השגחה בפועל)הסדרת יחסי משגיח-מושגח, הסדרת נושא שעות ההשגחה, הקמת מאגר מידע בנושא הכשרות – ומציאת פתרונות תקציביים לפיקוח על הכשרות.
הנני מתחייב להעמיד את נסיוני בביקורת ספרי חשבונות לצורך הוכחת כשרות העסק. תיעשה הרחבה של ביקורת הכשרות לתוך רכישות חמרי גלם, תעודות משלוח וכל מסמך או תיעוד שיאפשר את אמינות הכשרות המוענקת לעסק.

6. - העסקת בני משפחה
חשש נוסף לניגוד עניינים מצא המבקר גם בקרבה משפחתית אסורה בין בעלי תפקידים
במועצות הדתיות ובין משגיחי כשרות הפועלים בתחומן, כפי שנמצאו בכ 20- יישובים

7. - פרוטקשן- בכשרות-אי מתן כשרות ככלי להכנעת מתחרים- הסרת כשרות עקב שימוש במוצרים שקיבלו כשרות מגופי כשרות שונים.

גורם נוסף ליוקר הכשרות, על פי דו"ח מבקר המדינה, הוא ההגבלות שמטילות הרבנויות
בירושלים ובנתניה על הכנסת מזון שקיבל הכשר ממועצות דתיות אחרות לתחום שיפוטן.
" הדבר מצמצם את אפשרויות הבחירה של בעלי בתי העסק המושגחים, ומשפיע על העלויות",כתב. לדבריו, גם פערים בתעריפי ההשגחה בין עיר לעיר ותשלום למשגיח על שעות שלא בוצעו - משפיעים על המחיר לצרכן.

"על פי המלצות הוועדה, בית העסק ישלם למועצה הדתית אגרה שתגלם את כלל העלויות
הדרושות לשם מתן ההכשר, לרבות עלויות הפיקוח הכשרותי, וכן ייקבעו כללים למניעת ניגוד
עניינים של עובדי מערך הכשרות וכללים לעניין אישור עבודה נוספת. דבר זה ימנע את
המצבים הלא תקינים שהתגלו במספר מועצות דתיות ואשר מובאים בדו"ח המבקר.

"בנוסף, הומלץ על ידי הוועדה כי יונהגו נהלי כשרות אחידים אשר יחייבו את כל נותני הכשרות
המוסמכים. מצב זה יפתור את הליקוי הקיים, שבו בכל עיר קיימים נהלי כשרות שונים על פי
דרישת רב העיר. בנוסף, הציעה הוועדה כי תמונה ועדה שתוסמך לשלול את סמכותה של מועצה דתית למתן תעודות הכשר, בנסיבות בהן פעלה שלא כשורה בתחום הכשרות.
"עוד המליצה הוועדה, כי ייקבעו כללי תשלום אחידים בעד שירותי הכשרות. כללי התשלום ייקבעו על פי פרמטרים ברורים, אחידים ושוויוניים בהתחשב במאפייני בית העסק. דבר זה יוביל להאחדת העלויות בבתי העסק ויימנע מצבים של פערים בעלויות כפי שהתגלו בדו"ח המבקר.

8. אי העסקת נשים כמשגיחות כשרות
ומה בנוגע לנשים משגיחות כשרות? עד אפריל 2014 לא אפשרה הרבנות לנשים לגשת לבחינות ההסמכה בתחום זה, אך מאז הוכשרו 12 כאלו לתפקיד. עם זאת גילה מבקר המדינה כי "בין 178 המשגיחים שנקלטו במועצות הדתיות בפרק הזמן ינואר 2015 - יוני2016 , לא הייתה ולו אישה אחת".
ייצוג נשים במועצה דתית- "המצב של חוסר ייצוג נשים במועצות דתיות הוא בר-תיקון, ונמצא בידי מקבלי ההחלטות. יש לתקן את המעוות ולהחזיר את שירותי הדת לידי הציבור והקהילות, ובכללן נשים".
מעמד האשה1.jpgמעמד האשה2.jpg
אני אברהם משיח רב ורו"ח מתחייב, כאחראי על מערך הכשרות בגבעת שמואל, לתת הזדמנות שוה לבני 2 המינים בכל משרה שתידרש, ובכלל זה גם השגחת כשרות.

9. כשרות איננה רק תעודה
במאה הקודמת התבטא אחד הרבנים בחריפות באומרו כי צודקים הגויים שאומרים שהיהודים מערבים דם במצות לפסח.
אומנם אין מדובר בדם נוצרים אלא בדם נערות יהודיות העובדות בפרך באפיית המצות ללא התחשבות בתנאיהם הסוציאליות.

האם נוכל לתת תעודת כשרות למקום שבו אין הקפדה על דיני ממונות כגון: הלנת שכר עובדים, העלמת מס, גזל, הפקעת מחירים ועוד? ומה עם תנאי העסקה פוגעניים כמו: שכר מינימום, ימי חופש והלנת שכר? שאלות אלה ואחרות כמעט ואינן עולות על סדר יומם של הרבנים הראשיים שצוטטו לעיל ודאי הוא שמושג הכשרות מסוגל להרחיב את מוטת כנפיו למערכת מקיפה יותר הבודקת ותובעת ממקבלי התעודה שמירה קפדנית על אורחות חיים יהודיים.
מאות תשובות נכתבו בענייני כשרות הבשר אך כמעט ולא דנו בשאלת תהליך גידול הבהמה או העוף, לקראת שחיטתו, אך ידוע ומפורסם עד כמה הקפידה ההלכה לדורותיה על דיני שחיטה, כך שיצמצמו ככל האפשר את צער הבהמה הנשחטת. גדולי ישראל הוכיחו שדיני השחיטה מועילים למנוע צער הבהמה, לעומת שיטות המתה אחרות.
בימים אלה, כאשר החברה הישראלית מתמודדת עם סוגיות חברתיות רבות, שיש להן גם היבטים מוסריים וערכיים שונים , ראוי לה לחברה הדתית שתרים על נס את העיסוק בסוגיות אלו מין הזווית ההלכתית והאמונית, מתוך אמונה שתורת ישראל מכילה בתוכה התייחסות לכל אותן סוגיות.

האם אפשר לתת כשרות לבית עסק לממכר מזון המסכן את בריאותם של ילדינו בשימוש תוספי מזון אשר פגיעתן הוכחה ללא עוררין.
אני אברהם משיח רב ורואה חשבון מתחייב בזה שלא לתת כשרות לבעלי עסק המשתמשים במוצרים החשודים בגרימת נזק בריאותי.

אני רוצה להודות לתושבי גבעת שמואל שסייעו בידי לנסות לשפר את הכשרות בעיר.

הביקורת הציבורית שנבעה מתוך אתר זה הביאה לכך כי בשנת 2017 לא הועסקו מפקחי כשרות במועצה האנטי דתית גבעת שמואל.
אולם לצערי נוצר מצב אבסורד שבו שכרם של המשגיחים משולם ע"י חברה חיצונית, אולם החותם על תעודות הככשרות הוא עדיין הרב הראשי לגבעת שמואל הנמצא בנבצרות בריאותית מזה כשנה וחצי ???

עדכון נוסף מר יונתן רבי אחד ממשגיחי הכשרות נתמנה לדרגת מפקח על הכשרות ושכרו התעדכן בהתאם,
וזאת בנוסף למנהל מחלקת הכשרות מזה שנים רבות מר צנעני

אבקש להמשיך להעביר דרך אתר זה כל הערה בנושא הכשרות בעיר.

אתראה לציבור העוקבים

בשנת 2019 נתקבלה הודעה על העסקתו של מר... במח' כשרות בעלות שנתית של 57,653 ש''ח במועצה !
ממש מיותר!!!

עדכון 2019- לאחר תלונות הציבור על ליקויים קשים בכשרות באזור רמת-אילן פוטר המשגיח ...ובמקומו נשכר משגיח חדש בעל תעודת הסמכה.

כמו-כן נעשה מאמץ להכנסת כרוב מפוקח למסעדות בעיר במקום הכרוב הגדל בשטח פתוח אשר נגיעותו בחרקים גבוהה .

איך זה מתבטא בדוחות הכספיים

חזרה לתפריט הראשי
  
אם ברצונך להגיב
 
ניתוח דוחות כספיים של המועצה האנטי דתית גבעת שמואל
 
כיצד מוליכים שולל את המבקר הפנימי בעיריית גבעת שמואל
 
לקבלת דוחות כספיים המלאים של המועצה האנטי דתית
 
אודות הרב אברהם משיח, רו"ח
 
חזרה לראש הדף