header
מעשר כספים
 
האם מעשר כספים הינו מדרבנן או מדאוריתא או מנהג אסמכתא, מידת חסידות
מדרבנן : ט"ז יור"ד ס, סימן של"א ס’ נ לב’
מדאוריתא : רבי יהודה החסיד לפי מה שפירש החיד"א בפירושו על ספר חסידים ס’ קמ"ד תוספות תענית דף ט’ עמוד א’,         
מנהג,אסמכתא,מידת חסידות: ב"ח יור"ד סימן של"א,
מדין צדקה – רמב"ם טור ושו"ע שכתבו ענין חומש בהלכות צדקה ,
עני המחזר על הפתחים אין נותנים לו מתנה מרובה אבל נותנים לו מתנה מועטת
בבא בתרא דף ט’ עמוד א’, רש"י ותוס’,
טור יור"ד סימן ר"נ – אסור להחזיר פני עני שביקש צדקה מדין " אל ישוב נכלם " ( תהילים )
רמב"ם הלכה ז’,טו"ר יור"ד  ר"נ , רמ"א רמ"ט סעיף ד’,
ממה מפרישים מעשר כספים: רכ"ב                                                                                                                                                                           1,ירושת אשתו-אין חייב אלא אם יורשה ,  
2,הפרשה מקרקעות ומנדל"ן-אין חיוב,
3,מחפצים שמקבלים-לא מוזכר כל חיוב,
4,מכוח שנתייאש ונכה בו-יש להפריש כיוון שזה חדש בשבילו
5,מה שהרוויח באיסור-מחלוקת,
6,מקבל כסף בשביל שיקנה לו אוכל באופן שחייבים לתת לו אוכל כגון חתן בבית חמיו המקבל כסף תמורת ארוחותיו שחמיו מתחייב לספק לו
7,אין מפרישין על דבר שקרן בספק
 ניכויים מותרים
כל נזק שחל בעיסקו וכל הוצאה ביצור הכנסה,
ניכוי מיסים
מיסי הכנסה : מס שהרוויח ואין מעשר עליהם,משום שנחשב שלא הרוויח אותם כלל אג"מ יור"ד סימן קמ"ג,
מס גולגולת : יש להפריש ממנה מס אם מושל על ראשו,וזהו כשאר חוב וכן לכאורה שאר מיסים
צירוף רווח והפסד משתי עסקים : מותר-אם בכל שנה רואה שהרוויח פה והפסיד שם ואז מותר לקזז
אסור : אם ראה שהפסיד בעסק מסוים,ויש לו את החשבון ואח"כ הוא הרוויח בעסק אחר,אז צריך לתת המעשר מהרווח שבעסק השני,כיוון שהרווח אחר הוא ענין בפ"ע,
דעה נוספת-מפריש לפי רווח כללי בכל השנהודין מעשר דגן ובהמה שאין מפרישין משנה לשנה,
אין לזרות ה-יד’ פרנסת ביתו
למי נותנים כספי מעשר : 1,לבניו הגדולים שאינו חייב לטפל בהם,                                                                                               הוצאת תלמוד תורה של בניו,שולחן ערוך הרב הלכות ת"ת סע’ ז                                                                                                                                3,מתנות לאביונים-א"א "כיוון שזה דבר בחירה",                                                                                                                                                       4,פדיון כפרות-א"א                                                                                                                                                                                               5,קניית מצוות-מותר אם ר"נ בשעת קניית המצוות להשתמש בכספי מעשר אחרת הוא סתם פורע חובו מכספי מעשר,
6,תשלום מיסים וארנונה-אסור,
ט"ז יור"ד רמ"ט סנ"א-רוחב שמה שנושלים או מקע’ בר"ת נחשב כצדקה,
ואסור לפרוע מכספי מעשר