header
המפקיד עם אריאל בן 9
 
כג א על החררה
 
לג ב  משנה המפקיד אצל
 
לג ב מתקיף רמי בר חמא
 
לג ב מתקיף רמי
 
לג ב צריכי
 
לד א  אמר ר חייא בר אבא אמר ר יוחנן
 
לד א  אמר ר פפה שואל
 
לד א אמר לך רב פפא
 
לד א אמר ר חייא בר אבא
 
לד א אמר ר חייא וכו
 
לד א אמר ר חייא
 
לד א אמר רב פפא שומר חינם
 
לד א ומאי פסקא
 
לד ב מיתיבי המלוה את חברו
 
לה א ההוא גבר דאפקיד
 
לה א ההוא גברא
 
לה א למימרא דסבר
 
לה ב  אמר ר' ירמיא פעמים ששניהם
 
לה ב אמר ליה רב אדא לאביי
 
לה ב אמר רבי ירמיה פעמים ששניהם
 
לה ב אמר רביח ירמיה פעמים ששניהם
 
לה ב משנה השוכר פרה מחברו
 
לו  א אתמר שומר שמסר לשומר
 
לו  א שומר שמסר לשומר
 
לו  ב אמר רבי יוסי
 
לו  ב אתמר פשע  בה
 
לו  ב פשע בה ויצאה לשם
 
לו א  אמר רבא הילכתא
 
לו א  מתיב רמי  בר חמא
 
לו א  מתיב רמי בר חמא
 
לו א  שומר שמסר לשומר
 
לו א אתמר שומר  שמסר לשומר
 
לו א אתמר שומר שמסר לשומר
 
לו א מתיב רמי בר  חמא
 
לו ב  אתמר פשע בה
 
לו ב  מתיב רמי בר חמא
 
לו ב אמר רבא הילכתא
 
לו ב אמר רבי  יוסי
 
לו ב אתמר   פשע בה
 
לו ב אתמר  פשע   בה
 
לו ב אתמר פשע בה ויצאת
 
לו ב אתמר פשע בה
 
לו ב אתמר שומר שמסר
 
לו ב מתיב  רמי  בר חמא
 
לו ב פשע בה
 
לז א אלמא     מספיקא
 
לז א משנה אמר לשנים
 
לז א רמי גזל אגזל
 
לז א רמי פקדון אפקדון
 
לז ב אמר ליה רבינא לרב אשי
 
לח א אתיבא לפיכך בע''ב
 
מא א  אי ר ישמעאל
 
מא א אתאן לר עקיבא
 
לח א ורב נחמן