header
 
לכבוד הרב אברהם משיח גבעת שמואל
 
בבעלותנו בית עסק המתמחה בגידול טיפול ומכירת תוכים בשם "בית התוכים".
ב"בית התוכים" אנו מדגירים ביצים ומטפלים באפרוחים עד למכירתם תוך לווי וטרינרי צמוד.
 
ב"בית התוכים" אנו מתמחים בטיפוח תוכים המשמשים כאמצעי טיפולי בילדים, שהומלצו לכך ע"י גורמים מקצועיים.
ילדים אלו מגדלים את התוכי מחוץ לכלוב, ולצורך זה, יש לגזור את נוצות כנפיהם ע"מ שלא יוכלו לעוף.
 
שאלתנו היא האם יש בפעולה של גזירת הנוצות משום צער בעלי חיים.
עלינו להוסיף כי בעולם מקובלות 2 שיטות לביצוע פעולה זו:
  1. על ידי גזירת הנוצות (יש אפשרות של הרדמה ע"י וטרינר בתוספת תשלום. באפשרות זו
        התוכי מקורקע לפרק זמן ארוך).
  2. על ידי תספורת של הנוצות. (באפשרות זו יש לגזור את הנוצות כל כמה חדשים, דבר הכרוך בטרחה ובהשקעה   
        כספית )
 
ב"בית התוכים" אנו מתבקשים על ידי הלקוחות ,לקרקע את התוכים, וברצוננו לשאול איזו דרך עדיפה מבחינה הלכתית.
 
תשובה ל"בית התוכים" מאת הרב אברהם משיח שליט"א גבעת שמואל.
 
לכבוד שלומי ואפרת כהן
"בית התוכים"
מזל טוב להולדת הבת, תזכו לגדלה לתפארת מתוך יישוב הדעת ושמחה.
 
ובאשר לשאלתכם, אמנם צער בעלי חיים איסורו מדאורייתא, והדבר ידוע ומפורסם בדברי הגמ' בבא מציעא לב.
 
אולם מצאנו מקרים רבים בהלכה שבהם הותר לצער בעלי חיים כאשר הדבר נעשה לצורך האדם בין אם לצורך רפואה או לצורך ממון ואפילו לצורך תוספת לכבוד האדם. אע"פ שבא בעקבות טיפול גופני מכאיב לבעל החיים שברשותו.
יש לציין כי הנאה לצורך ספורט וריגוש אינו נחשב כצרכי בני אדם וכן פסק הרמ"א (או"ח) בסימן שט"ז
המשסה כלב אחר חיה בשבת, הוי צידה (כלבו); וי"א אף בחול אסור לצוד בכלבים, משום מושב לצים (תהילים א, א) (א"ז).
 
והרחיבו פוסקי זמננו לאסור מלחמת שוורים או הכאת בעלי חיים לצורך "התפרקות" נפשית.
 
ולסיכום כללי ראה לשון ספר החינוך מצוה קפ"ו-...והענין הוא כי השם לא התיר לבני אדם בשר בעלי חיים רק לכפרה או לצרכי בני אדם, כגון מזון או רפואה או כל דבר שיש בו שום צורך בני אדם, אבל להמיתם מבלי שום תועלת כלל יש בדבר השחתה ונקרא שופך דם..
 
 
 
בדבר מריטת נוצות הרי שהרמ"א פסק באה"ע  ה ,י"ד
...כל דבר הצריך לרפואה או לשאר דברים, לית ביה משום איסור צער בעלי חיים (איסור והיתר הארוך סימן נ"ט). ולכן מותר למרוט נוצות מאווזות חיות, וליכא למיחש משום צער בעלי חיים (מהרא"י סי' ק"ס /ק"ה/). ומ"מ העולם נמנעים דהוי אכזריות.        
 
 
נמצאנו למדים- כי עקירת נוצות בתוכים המשמשים כאמצעי טיפולי, מותרת עפ"י הדין אלא שיש נמנעים ממידת חסידות.
ואף בהרדמה, מי תוקע לידנו שאין התוכי סובל כאבים כאשר פגה השפעת המאלחש. וכן שייך בה  השרשת אכזריות- דהוי  פעולה עצמה של קטיעת איברים מבעל חיים.
ואף שדעתי להתיר אף באופן זה , כיוון שהוא לצורך רפואה, מכ"מ כבר הורה זקן הלא הוא אבי מורי     ר' רחמים משיח שליט"א לאסור באופן זה.
 
לעומת זאת בדרך השניה של תספורת כפי שעולה מחו"ד הוטרינר אין צער ולכן יש לנקוט בדרך זו.
 
ושוב ברכותי להולדת הבת אמה תזכו לגדלה לתורה חופה ומע"ט.