header
לע"נ   מו"ר הרב יעקב יוסף זינגר זצ"ל אשר בבית מדרשו נתחדדו חלק מההלכות.

הונצח ע"י נכדו הרב יהודה דב רוזן שליט"א הי"ו.
 
 
 
מוקדש למכובדנו ר' אהרון מירלשוילי הי"ו להצלחת המשפחה בגשמיות וברוחניות
 
   ובמיוחד לבן פנחס  הי"ו הנמצא בסיירת חרוב  
 
   ה' ישמור צאתו ובואו מעתה ועד עולם.