header
 
שיפוץ המקווה בנימרובר בהיקף 357,000 ש"ח ע"י קרוב משפחה מדרגה ראשונה של דמות בכירה במועצה הדתית בגבעת שמואל. חלוקת כספים למקורבים במסגרת "תרבות תורנית". כמה כסף, למי ואיך זה מבוצע בפועל. על אנשי הציבור המעורבים ועוד שחיתות תואמת מודל שילטון מפא"י כאן בגבעת שמואל 2020.
באתר זה מציג הרב אברהם משיח, רואה-חשבון (C.P.A ISR) נתוני אמת של פעילות המועצה הדתית בגבעת שמואל. הרב אברהם משיח הינו מוסמך מטעם הרבנות הראשית לישראל לכהן כרב עיר ורותם את הכשרתו כרואה-חשבון על מנת לפתוח חלון הצצה לפעילות המועצה הדתית לגבעת שמואל שאינה בהכרח עולה בקנה אחד עם זיקה לצורכי הדת בעיר.
הרב אברהם משיח אשר החליף את רב הישוב המנוח הרב יעקב יוסף זינגר זצ"ל, בתקופת מחלתו, מציג ברבים את נתוני האמת שיוצריהם היו מעוניינים להצניעם.