header
אלו מציאות- דוד בן 10
 
לד ב אמר ר הונא
 
לג ב מישנה
 
לג ב מתרץ לה רבי מאיר
 
לד א מתקיף ליה רבי זירא
 
לג ב לימה ליה
 
לג ב לימה ליה למיתני בהמה וכו
 
לג ב מתרץ להוכו
 
 לד א לימא כוותיה כרבי זירא
 
לד א איכא דאמרי
 
לד א אמר רב הונא משביעיו
 
לד א שאל וכו
 
לד א שילם ולא רצה להישבא
 
לד ב א ר הונא
 
 לד ב פשיטא
 
לד ב אמר רבא נשה כאומר לו
 
לה א לממירא דסבר רב נחמן
 
לה א אמרי נהרדאי שומא
 
לה א ר הןנא בר תחליפא
 
לה א ההוא גברא
 
לד ב רב הונא
 
לה ב משנה השוכר פרה מחבירו
 
לה ב ההוא
 
לה ב אמר ר' ירמיהו
 
לו א מתיב רמי בר חמא
 
לו ב אמר ר' יוסי
  
לז א גמ' אלמא מיספיקא
 
לז א אלמא מיספיקא מפקינן ממונא
 
לח א מיתיבי לפיכך
 
לו א אתמר שומר שמסר לשומר
 
לח ב רשבג אומר ימכרם
 
לח ב רשבג אומר
 
לח א מאי טעמא
 
לח ב איתמר שבוי
 
 לו ב אתמר פשע בה
 
לח א המפקיד פרות אצל חברו
 
לו ב מתייב רמי בר חמא
 
לה ב משנה השוכר פרה
 
לו ב אתמר פשע בה ויצאת וכו
 
לח ב ומורידין קרוב לנכסי שבוי
 
לח א מיתיבי המפקיד
 
לח א מתיבי המפקיד פרות אצל חברו
 
לו ב אמר אביי לרבא
 
לו ב אמר ליה אביי לרבאוכו
 
לו ב פשע בה
 
לז א משנה אמר
 
לח א מיתיבי המפקיד פרות אצל
 
לח ב רשבג אומר ימכרם בבית דין
 
 לח ב אתמר שבוי שנשבה
 
לט א אמר ר הונא